TH-00023
Đăng ngày 01-07-2016 Lúc 08:40'- 231 Lượt xem

Thông tin sản phẩm:

Tầng 1 : Các công vụ + phòng học bị +  phòng thiết  +  Wc

Hình thức kiến trúc:  Nhà công cộng hiện đại dạng tầng phong cảnh